www.geodeti.eu geodeti.eu › Geometrický plán
GEOMETRICKÝ PLÁN

Vyhotovíme pro vás geometrický plán pro vyznačení rodinného domu nebo garáže, pro rozdělení pozemku, pro změnu hranice pozemku, pro vymezení věcného břemene a i další podklady pro katastrální úřad.

Vyhotovení geometrického plánu budete potřebovat v případech, ve kterých je nutné zobrazit Vámi realizovaný nebo plánovaný záměr, který je součástí evidence katastru nemovitostí, do katastrální mapy, nebo vytyčit či upřesnit stávající polohu vlastnické hranice. Zvláštním případem, avšak v praxi často se vyskytujícím, je vyhotovení geometrického plánu pro zhotovení věcného břemene na části pozemku. Takovýmto geometrickým plánem Vám může vzniknout například právo chůze přes pozemek, který nevlastníte, za účelem využití studny, nebo právo jízdy přes takovýto pozemek. "Umístění a rozměry" takového práva na části konkrétního pozemku je dáno v geometrickém plánu, který Vám rádi vyhotovíme.

Příklady využití geometrického plánu:

-Vlastníte parcelu na které chcete stavět, ale neznáte její přesné hranice, můžete potřebovat geometrický plán na vytyčení hranice pozemku a pokud jsou hranice evidovány s nižší přesností i geometrický plán na upřesnění hranice pozemku.
-Potřebujete půjčku od banky za účelem výstavby rodinného domu, můžete potřebovat geometrický plán na vyznačení budovy, která bude splňovat podmínky pro evidenci v katastru jako budova rozestavěná a kterou následně můžete bance ručit spolu s pozemkem na poskytnutou půjčku.
-Máte dostavený rodinný dům nebo jinou stavbu, která je předmětem evidence v katastru a potřebujete tuto stavbu zkolaudovat, můžete potřebovat rovněž geometrický plán na vyznačení budovy v katastru.
-Vlastníte parcelu, jejíž část budete chtít odprodat, můžete potřebovat geometrický plán na rozdělení pozemku.
-Chcete od sousedního vlastníka parcely odkoupit část pozemku, můžete potřebovat geometrický plán na změnu hranice parcely.
-Vlastníte parcelu evidovanou zjednodušeným způsobem dle původní pozemkové evidence a chcete tuto parcelu zakreslit do stávající katastrální mapy, můžete potřebovat geometrický plán na doplnění parcely zjednodušené evidence do katastru.
-Potřebujete přístup na určitou část sousedova pozemku z důvodu například údržby části Vašeho domu, který tvoří se sousedem vlastnickou hranici a nechcete se spoléhat na ústní dohodu se stávajícím sousedem, můžete potřebovat geometrický plán na vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.
Dále můžete potřebovat geometrické plány na opravy zákresů vlastnické hranice v mapě, případně opravy chybného geometrického a polohového určení například v případech, kdy byl pozemek chybně zaměřen a souřadnice tak neodpovídají platné poloze hranic.
Všechny tyto geometrické plány je zpravidla možné kombinovat, to znamená, že Vám můžeme zhotovit geometrický plán na vyznačení budovy, který potřebujete ke kolaudačnímu řízení a zároveň Vám do tohoto geometrického plánu vytyčíme a upřesníme Vaše hranice pozemku, za předpokladu, že vlastnická hranice vychází z méně přesných podkladů.

Co potřebujete vědět před zadáním zakázky?

Především je nutné vědět, o jaký geometrický plán se bude jednat a zda se na Váš požadavek geometrický plán vůbec vztahuje. V případě nejistoty se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám informaci poskytneme a pomůžeme s řešením.
Budete-li chtít dělit nebo scelit hranice pozemků, potom je důležité mít alespoň předběžný souhlas stavebního úřadu s dělením nebo scelením. V případě dohody se sousedem o odprodeji části nebo odkoupení části pozemku, musí být splněno pravidlo souhlasu stavebního úřadu. Pokud tento souhlas mít nebudete, riskujete dodatečný zákaz požadovaného záměru v poměrně pokročilém stádiu realizace a tím i zbytečnou ztrátu peněz za zhotovení geometrického plánu, který nebude možné použít.
V neposlední řadě je důležité si uvědomit, že vlastnické hranice vycházejí z různě přesných podkladů a jsou tak evidovány s vyšší i nízkou přesností. Tato přesnost vždy závisí na podkladech, které jsou k dispozici, ze kterých evidovanou přesnost zjistíme. Tato přesnost má vliv například na posouzení, zda stavba stojí skutečně na pozemku který vlastníte a nezasahuje částí do sousedního nebo zda Váš záměr postavit kolem pozemku oplocení může narazit na nesouhlas souseda s jeho polohou z důvodu nízké přesnosti evidence hranic katastru, o které nemá sousední vlastník žádné informace. Především tento bod je v praxi poměrně komplikovaný a v tomto ohledu se Vás budeme od začátku snažit v maximální možné míře informovat o možných důsledcích nepřesných hranic na umístění plotu nebo stavby a případných rizicích s tím spojených.

Průběh prací po zadání zakázky.

Po zadání zakázky potřebujeme vždy krátký čas na návštěvu příslušného katastrálního pracoviště, na kterém nabereme příslušné podklady týkající se Vašeho pozemku. Bez těchto podkladů není možné geometrický plán svědomitě vyhotovit. Doba k tomu potřebná je různě dlouhá a závisí vždy na tom, zda je nutné se na příslušné katastrální pracoviště objednávat, případně zda jej můžeme navštívit bez předchozího objednání a dále také na složitosti a rozsahu zakázky. Jinak vypadá příprava při geometrickém plánu na vyznačení budovy v katastru uprostřed parcely a jinak vypadá příprava geometrického plánu na rozsáhlejší opravy zákresů hranic a například doplnění parcel ze zjednodušené evidence. Mnohdy záleží na přístupnosti podkladů, které nejsou vždy okamžitě k dispozici z důvodů probíhajících digitalizací katastrálních map, kterou né vždy provádí katastrální pracoviště, v jehož působnosti dotčená parcela leží. Zde se Vás snažíme po prvotním seznámením co nejlépe seznámit s časovým harmonogramem, který však není vždy možné dodržet z výše uvedených důvodů.
Na podkladě získaných dokumentů z katastru jsou prováděny měřické, případně další administrativní práce, jako například sezvání vlastníků sousedních dotčených parcel, je-li toto seznámení nutné nebo vhodné provést.
Po měřických pracích následuje zpracování výsledného geometrického plánu a jeho podání na katastrální pracoviště ke kontrole a potvrzení.
V komplikovaných případech může být v průběhu zpracování zjištěna skutečnost, která může vyžadovat další měření, případně další návštěvu katastrálního pracoviště a zakázka se může protáhnout. O všech těchto případných komplikacích Vás ihned informujeme a snažíme se o co nejrychlejší vyřešení problému. Jsou však případy geometrických plánů, u kterých je dlouhodobější řešení nevyhnutelné. Občas se mohou vyskytnout případy, kdy je oprava, kterou je nutné provést k dokončení Vaší zakázky, plně v kompetenci katastrálního pracoviště a zde se čeká poměrně dlouhou dobu na jejím odstranění. Do té doby není možné zakázku dopracovat.
Potvrzení geometrického plánu katastrálním pracovištěm trvá v řádech dnů až několika málo týdnů.
Takto potvrzený geometrický plán z katastrálního pracoviště Vám ihned předáváme.

Obdržel jsem hotový geometrický plán a co dál?

Námi zhotovený geometrický plán slouží jako podklad. Potvrzení katastrem v žádném případě neznamená, že se nová budova, rozdělený pozemek nebo například věcné břemeno v něm obsažené, objeví v katastru nemovitostí. Potvrzení velmi zjednodušeně řečeno nepřináší vlastníkovi nic jiného, než že je geometrický plán zhotoven v souladu s údaji evidovanými v katastru. Další kroky, které musíte učinit jsou potřebné k tomu, aby se nový stav dle geometrického plánu dostal a objevil v katastru nemovitostí (například zákresem v katastrální mapě a změnou údajů na listu vlastnictví).
Rovněž v natolik oblíbeném nahlížení do katastru Vámi požadovanou změnu nenaleznete, protože do provedení dalších úkonů není změna platná a ve své podstatě právně neexistuje. K legalizaci změny je nutné provést takzvaný zápis do katastru. Tento zápis se provádí s listinami, které jsou k tomu potřebné a které mnohdy nesouvisí s katastrem, ale s například jinými úřady jako například stavebním úřadem. Zde je nutné se nejlépe na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního informovat, jaké podklady pro zápis budou potřeba a jaký formulář bude nutné k těmto podkladům vyplnit. Jako příklad podkladů potřebných k zápisu můžeme uvést například souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku, potvrzení o existenci stavby, kolaudační rozhodnutí nebo různé druhy smluv (kupní, darovací, směnná) a námi vyhotovený geometrický plán.

Zpět na hlavní stranu

© 2010 – 2011 GEODETI.EU | mapa stránek | kontakty
grafika & webdesign Martin Allien